Description

"เด็กฉลาดได้ด้วยศิลปะ" Creative Art for Creative Brains เรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะแบบแปลกใหม่และทันสมัย อย่างสนุกสนานและมีความสุข ARTINO School of Creative Art เด็ก ๆ อายุ 2-12 ปี จะได้สนุกกับการเรียนศิลปะสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมอง 2 ด้าน (Creative Art for Creative Brains) เน้นการสอนเด็กให้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง เรียนรู้ทักษะและวิธีการทำงานศิลปะที่หลากหลาย ฝึกการคิดแก้ปัญหาคิดดัดแปลง คิดยืดหยุ่น และคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เรียนการสร้างงานศิลปะแบบแปลกใหม่และทันสมัย อย่างสนุกสนานและมีความสุข ทำให้เด็กเป็นคนคิดบวกมีอารมณ์ขัน มีสมาธิดี จดจ่อกับงาน รู้จักทำงานให้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน สร้างความเชื่อมั่น และภาคภูมิใจในตัวเองรู้จักบริหารเวลา ฝึกให้มีความสุขกับการทำอะไรเงียบ ๆ ด้วยตัวเอง บ่มเพาะสุนทรียภาพ รวมถึงฝึกทักษะที่ดีในการปรับตัวทำงานร่วมกับผู้อื่น

Zone

Floor 2
Number FC08

Map

Open - Close

10:00 - 22:00

Contact